I Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa:

a) warunki korzystania z witryny Nadrukowane.com, zwanej dalej Witryną,

b) zasady przyjmowania zamówień,

c) zasady dotyczące zarządzania danymi Klienta,

d) warunki składania reklamacji

e) warunki przyjmowania plików graficznych, drukarni Nadrukowane.com, zwanej dalej Drukarnią.

1.2. Drukarnia Nadrukowane.com (dalej „Drukarnia”) dostępna jest pod adresem: https://www.nadrukowane.com

1.3. Właścicielem oraz administratorem strony www.nadrukowane.com jest Artur Cupał, Cholerzyn 11, 32-060 Liszki.

1.4. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.nadrukowane.pl, w szczególności ich opisy, parametry, użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.5. Niniejszy Regulamin oraz Drukarnia skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców korzystających z Drukarni (Regulamin oraz Drukarnia nie są kierowane do konsumentów).

1.6 Definicje

a) Witryna – strona internetowa Nadrukowane.com dostępna pod adresem www.nadrukowane.com

b) Regulamin – niniejszy regulamin Witryny jak i Drukarni, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Sprzedawca – Artur Cupał, Cholerzyn 11, 32-060 Liszki

d) Klient – osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, a także Instytucje Państwowe wyposażone w zdolność do czynności prawnych. Czynności w imieniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby. Dokonywanie za pośrednictwem Drukarni czynności prawnych przez osobę nie mającą prawa do ich dokonywania będzie obciążało wyłącznie tę osobę. Klientami nie mogą być konsumenci.

h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na Witrynie lub pośrednictwem wiadomości e-mail, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą,, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

j) Produkt – dostępna w Witrynie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wykonany zgodnie ze Specyfikacją Produktów na podstawie plików graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień z Klientem, a Sprzedawcą w ramach weryfikacji plików graficznych,

k) Wycena – wiadomość e-mail zawierająca interesujące klienta Produkty i Usługi, wraz z ich cenami netto, a także możliwy termin realizacji.

l) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Nadrukowane.com, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Drukarnią Nadrukowane.com Zgoda wyrażona na otrzymywanie wiadomości e-mail przez Drukarnie udzielana jest na stronie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez automatycznie wygenerowany link we wiadomości e-mail lub pisząc bezpośrednio na adres: [email protected]

II Ogólne warunki

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi Drukarni jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2. Drukarnia może w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawić lub ograniczyć Klienta praw do korzystania z Drukarni w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnie obowiązującego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu, a w szczególności, gdy Klient:

a) dopuścił się za pośrednictwem Drukarni naruszenia dóbr osób trzecich,

b) nie miał prawa do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach,

c) swoim zachowaniem godzi w dobre imię Drukarni.

2.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, podejmuje on środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.

2.4. Klientowi Drukarni zabrania się:

a) korzystania z Drukarni w sposób niezgodny z prawem powszechnie obowiązującym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,

b) przekazywać Drukarni treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujących treści zabronione,

c) posługiwać się grafikami co do których nie posiada praw autorskich,

d) rozsyłać lub umieszczać w ramach Drukarni niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,

e) korzystać z Drukarni w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samej Drukarni,

f) korzystać z treści zamieszczonych na Witrynie w sposób wykraczający poza własny użytek.

2.5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Witrynę polegają na:

a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia,

b) kontakt z Nadrukowane.com za pośrednictwem formularza kontaktowego,

c) wymiany korespondencji e-mailowej celem doprecyzowania przedmiotu zamówienia,

d) prowadzeniu Newslettera.

III Zasady przesyłania wycen

3.1. Wszystkie wyceny w imieniu Drukarni są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie Nadrukowane.com. Wyceny przesyłane są tylko i wyłącznie drogą wiadomości e-mail.

3.2. Wyceny zamówień dokonywane są bezpłatnie. Otrzymanie wyceny nie jest równoznaczne z zobowiązaniem do skorzystania z usług Drukarni. Wycena ważna jest przez okres 14 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Klienta. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi po upływie 14 dni kalendarzowych od przesłania wyceny bez podania przyczyny.

3.3. Drukarnia zastrzega sobie możliwość do zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O zmianie ceny Klient zostanie poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia. Zmiana cen zamówienia może nastąpić tylko i wyłącznie przed opłaceniem zamówienia (tj. po upływie 14-stu dni kalendarzowych od wysłania Klientowi Wyceny). W zamówieniu, które zostało już opłacone, ceny nie mogą ulec zmianie.

IV Zasady Warunki składania zamówień przez Klienta i przystąpienia do ich realizacji przez Drukarnię

4.1. Drukarnia przyjmuje zamówienia tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail dostępnego na Witrynie. Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu. Termin realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych w godzinach roboczych (tj. pomiędzy 8:00 – 16:00). Kontakt z biurem obsługi klienta możliwy jest tylko w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00 pod adresem mailowym [email protected]

4.2. Do realizacji zamówienia Drukarnia przystępuje wówczas gdy:

a) Kiedy klient potwierdzi we wiadomości e-mail termin realizacji zamówienia, który może się opóźnić maksymalnie do 7 dni roboczych, zamawianą ilość towarów i usług. Wiadomość przesłana przez Klienta musi zawierać także wszystkie szczegóły w postaci wyspecyfikowania Zamówienia (m.in. wypisaną rozmiarówka, wybraną odzieżą wraz z krojami, kolorystyką, wielkością nadruków, umiejscowieniem nadruków itd.) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania (w przypadku znakowania sitodrukiem, termotransferem, haftem komputerowym, folią flex, flexem lateksowym wymagane są pliki graficzne zapisane wektorowo w formacie PDF; w przypadku druku DTG dopuszczalny jest dowolny plik graficzny),

b) Klient dokona pełnej przedpłaty za złożone zamówienie poprzez skorzystanie z szybkich płatności lub tradycyjnego przelewu, a płatność zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Drukarni. Drukarnia nie przystępuje do realizacji zamówienia w przypadku niespełnienia przez Klienta postanowień, o których mowa w pkt 4.2 a oraz 4.2 b.

c) Drukarnia dopuszcza płatność odroczoną tylko w przypadku Instytucji Państwowych. W przypadku opóźnienia w płatności zostaną naliczone z tego tytułu odsetki ustawowe. Dodatkowo zostaną naliczone wszelkie pozostałe koszty (w tym m.in. koszty wezwań do zapłaty i inkasa oraz związane z nimi opłaty, wydatki oraz koszty sądowe, administracyjne, adwokackie, itp.).

d)  W przypadku opóźnienia zaakceptowania próby haftu komputerowego przez Klienta, termin realizacji wykonania zamówienia ulega wydłużeniu wprost proporcjonalnie do czasu odpowiedzi na przesłaną próbę. Klient ma obowiązek zaakceptować/odrzucić próbę tego samego dnia, lub jeśli próba została wysłana po godzinie 15:00 nie później niż do godziny 10:00 dnia następnego (z wykluczeniem soboty i niedzieli)

4.3. Termin realizacji Zamówienia podany przy wcześniejszej wycenie liczony od momentu spełnienia przez Klienta postanowień z pkt 4.2. Drukarnia zastrzega sobie prawo do opóźnień w realizacji zamówienia bez podawania przyczyny nawet do 7 dni kalendarzowych.

4.4. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

4.5. Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 7 dni roboczych. Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z niedostarczenia plików graficznych lub dostarczenia nieprawidłowych czy uszkodzonych plików, nawet jeśli fakt ten zostanie zauważony dopiero w procesie produkcji czy obróbki plików.

4.6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Drukarnie w formie wiadomości e-mail.

4.7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzającej wiadomości e-mail przez Drukarnie.

4.8. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji i modyfikacji złożonego zamówienia

4.9 Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskiej oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Drukarni, celem wykonania znakowania lub zdobienia. Drukarnia nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.

4.10 Faktury pro forma jak i faktury VAT wysyłane są drogą poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres e-mail. Drukarnia nie wysyła faktur w formie papierowej.

4.12 Drukarnia oferuje bezpieczne płatności na stronie, szyfrowane protokołem SSL, dzięki którym płatności są księgowane niezwłocznie.

4.13 Z uwagi na charakter produkcyjny, Drukarnia zastrzega sobie możliwość niewykonania 5 szt. w przypadku zamówienia do 100 sztuk oraz 5% z łącznej liczby zamawianych sztuk bez podawania przyczyny. Wówczas w pierwszej kolejności brakujące sztuki zostaną wykonane alternatywną techniką znakowania, tak by końcowa ilość zgadzała się z zamówieniem. Drukarnia zastrzega sobie możliwość dostarczenia w/w sztuk do 7 dni roboczych później względem głównego nakładu. W przypadku braku możliwości wykonania alternatywnego znakowania lub braku dostępności towaru u producenta, Drukarnia zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji do 30 dni roboczych.

4.15 Po akceptacji wizualizacji nie ma możliwości zmian w projekcie.

4.16 Drukarnia zastrzega sobie prawo do weryfikacji wcześniejszych zamówień i ewentualnej korekty kosztów dostawy jeśli te były zaniżone.

V Terminy dostaw oraz odbiór towaru

5.1. Czas produkcji oraz inne terminy podane są jako orientacyjne, niewiążące, chyba, że co innego zostało uzgodnione pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

5.2. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie liczony jest w pełnych dniach roboczych od dnia następnego po spełnieniu obu warunków z punktu 4.2. Termin realizację oznacza datę wysyłki zamówienia lub datę możliwości odbioru osobistego.

5.3. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

5.4. Drukarnia zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% mniejszej ilości sztuk względem złożonego przez Klienta zamówienia. Jest to podyktowane ryzykiem uszkodzenia znakowanej odzieży po kalibracji maszyn do konkretnego zamówienia. Brakujące sztuki winny być uzupełnione przez Klienta, w przypadku powierzenia towaru do znakowania lub domówienia towaru z magazynu Drukarni lub zakupienia innego towaru z asortymentu Drukarni.

5.5. Jakiekolwiek ryzyko uszkodzenia towaru, jego wybrakowanie lub pogorszenie jakości przechodzi na Klienta w sytuacji:

a) wysyłki towaru kurierem lub inną formą transportu

b) osobistego odbioru zamówienia przez klienta

W przypadku zauważenia uchybień w późniejszym czasie niż określony w punkcie 6.3 reklamacje nie będą rozpatrywane.

5.6. Dostawa zamówionych Produktów lub usług odbywa poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią lub odbiór osobisty w siedzibie firmy. Firma kurierska zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Drukarnie, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska zastrzega sobie prawo ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku niezrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub innych widocznych uszkodzeń towaru, który został dostarczony przesyłką kurierską, Klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera. Bez takiego dokumentu wszelkie roszczenia reklamacyjne nie będą mogły być uwzględnione.

5.7. Drukarnia nie wysyła zamówień za pobraniem.

5.8. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w tym terminie będą wysyłane na koszt klienta, na adres wskazany w fakturze VAT. Aby dokonać odbioru osobistego klient musi znać numer zamówienia lub posiadać przy sobie fakturę VAT, a jeśli jest to zlecenie do obioru przez kuriera, również będzie wymagany numer zamówienia. Towar nie zostanie wydany w przypadku braku powyższych informacji.

5.9. Czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 30 dni roboczych w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, kataklizmy, wojny, epidemie, pandemie i inne wydarzenia lub sytuacje ograniczające swobodny przepływ osób oraz towarów.

VI Zasady składania reklamacji i zwrotów

6.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec klienta zostaje wyłączona.

6.2. Drukarnia nie przyjmuje zwrotu zamówionego towaru, czy to oznakowanego czy bez znakowania.

6.3 Każdemu Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zawartą umową. Reklamację należy złożyć w terminie 14-stu dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru. W celu złożenie reklamacji należy udać się pod adres: https://nadrukowane.com/content/2-Reklamacje

6.4. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

6.5. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamacje Klienta w terminie 7 dni roboczych.

6.6. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Reklamacji.

6.7. Drukarnia nie przyjmuje żadnych roszczeń odnośnie towaru, który jest zgodny z umową, tj.:

a) posiada właściwości, które zostały uzgodnione pomiędzy klientem a Drukarnią,

b) nie nadaje się do użytku, który został określony w umowie, c) reklamacji nie podlegają różnice kolorystyczne nadruków, d) reklamacji nie podlega brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym,

6.8. W przypadku uznania reklamacji Klienta Sprzedawca dokonuje wymiany towaru na nowy w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, a nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub – jeśli to nie jest możliwe ze względu na braki magazynowe danego artykułu, Sprzedawca dokonuje zwrotu środków finansowych na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności za zamówienie.

6.9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Reklamacji wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie. (rabat lub zwrot poniesionych kosztów przez klienta).

6.10. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego znakowania na odzieży w przypadku, gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).

6.11. W przypadku powierzania towaru Klienta do oznakowania, Drukarnia zastrzega sobie możliwość uszkodzenia do 5 szt. w przypadku zamówienia do 100 sztuk, oraz 5% uszkodzenia z łącznej liczby sztuk w przypadku zamówienia powyżej 100 sztuk, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

6.12. Nazewnictwo i wymiary produktów, które oferuje Drukarnia (umieszczone są one w katalogu OpenWear.pl) są symboliczne i nie podlegają żadnym normom. Jakiekolwiek odniesienie w rzeczywistości na podstawie tych określeń jest niemożliwe. Wymiary w obrębie jednego rozmiaru i jednego producenta mogą się różnić między sobą i nie należy sugerować się podobieństwami w przypadku porównywania dwóch różnych modeli tego samego producenta w tym samym rozmiarze. Dotyczy to również kolorów, które mogą się różnić nie tylko pod względem producenta, ale także modelu odzieży. Różnice kolorystyczne dotyczą także porównania względem zakupionej odzieży a kolorów zaprezentowanych we wzorniku. Jest to podyktowane tym, iż nie jest możliwe odwzorowanie realnych kolorów na monitorze komputera czy na papierze. Nazwy kolorów są indywidualnymi nazwami symbolicznymi nadanymi przez producenta odzieży.

6.13. Reklamowany towar powinien być przekazany przez klienta na adres Drukarni. Jeżeli towar reklamowany został uprzednio rozdzielony na innych odbiorców, koszt zebrania reklamowanego towaru spoczywa na Kliencie.

6.14. Drukarnia zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% mniejszej ilości sztuk względem złożonego przez Klienta zamówienia. Jest to podyktowane ryzykiem uszkodzenia znakowanej odzieży po kalibracji maszyn do konkretnego zamówienia. Brakujące sztuki winny być uzupełnione przez Klienta, w przypadku powierzenia towaru do znakowania lub domówienia towaru z magazynu Drukarni lub zakupienia innego towaru z asortymentu Drukarni.

VII Zasady przyjmowania odzieży klienta

7.1. W przypadku realizacji zamówienia na towarze Klienta musi on zostać przeliczony i zmagazynowany, a kosztem przeliczenia obciążony jest Klient. W przypadku odzieży do 100 szt. kwota wynosi 50 zł netto, a powyżej 100 szt. usługa przeliczenia i magazynowania jest bezpłatna pod warunkiem dostarczenia towaru dopiero po ustaleniu wszystkich informacji z pracownikiem firmy.

7.2. Za przechowywanie towaru klienta, który dotarł do firmy bez wcześniejszej zgody pracownika Drukarni, klient będzie obciążony kwota 100 zł netto/dzień pod warunkiem, że Klient wcześniej dokonywał zamówienia w grupie Nadrukowane. Jeśli towar jest wysłany przez Klienta, którego danych nie ma w systemie, kwota jest naliczana maksymalnie do 3 dni roboczych, następnie towar odsyłany na koszt klienta na adres z którego dotarł do firmy doliczając ten koszt wysyłki. Wówczas towar wysyłany jest za pobraniem.

7.3. Magazynowanie towaru jest bezpłatne w przypadku dostarczenia towaru po opłaceniu zamówienia. W każdym innym przypadku 1 dzień magazynowania towary to koszt 50zł netto/zamówienie.

7.4. Niezależnie od technologii zawsze jest dokonywana próba na towarze klienta (1 szt) mająca na celu określenie możliwości wykonania zlecenia. Jeśli próba ukaże wady dostarczonego produktu co będzie skutkowało niezrealizowaniem zlecenia, klient pokrywa koszty próby uzależnione od technologii.

7.5. Do odzieży dostarczonej przez Klienta należy doliczyć 1 dzień roboczy na wykonanie próby, o której mowa z pkt 7.4.

VIII Ochrona danych osobowych

8.1. Drukarnia zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Drukarni zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

8.2. Administratorem Danych Osobowych jest: Artur Cupał, Cholerzyn 11, 32-060 Liszki

8.3. W Drukarni zbieramy następujące dane osobowe:

a) Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.

b) Adres siedziby – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.

c) Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie.

d) Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

e) Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Drukarni w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

f) Cookies – nasza Drukarnia wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Drukarni. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Drukarni, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

8.4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

a) Dokonując zamówienia w naszej Drukarni za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Drukarni Formularza zamówienia/kontaktowego.

b) Subskrypcja Newslettera – Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

8.5. Każdy Użytkownik naszej Drukarni ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej Drukarni.

8.6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy numer rachunku bankowego.

8.7. W przypadku chęci poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

IX Ochrona danych osobowych i pliki graficzne

9.1. Wszystkie zdjęcia produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na Witrynie są własnością Drukarni lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

9.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Witryny w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Drukarni lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

9.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Witryny oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

9.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Drukarni lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

9.5 Wszystkie pliki graficzne przesłane przez Klientów podlegają zniszczeniu (skasowaniu z elektronicznych nośników Drukarni) po okresie roku czasu od momentu złożenia Zamówienia.

X Postanowienia końcowe

10.1. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z powyższą treścią Regulaminu. Złożenie zamówienia w Drukarni oznacza akceptację regulaminu oraz cennika usług dodatkowych przez Klienta.

10.2 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: www.nadrukowane.com/content/3-Regulamin . Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłamy pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Drukarnię, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach roboczych od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

10.3 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: www.nadrukowane.com/content/3-Regulamin gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu, a także hiperłącze tj. link do poprzedniej jego wersji.

10.4 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie, według siedziby Drukarni.

10.5 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

10.6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020.